ប្រភេទទាំងអស់

ស្រទាប់ HDPE

អ្នកនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម> ផលិតផល > កាសែតផ្សាភ្ជាប់ថង់ដែលអាចយកមកវិញបាន។ > ស្រទាប់ HDPE